Církev má hlásat evangelium „v chudobě“, jeho hlasatelé musí dbát v prvním řadě o potřeby nejchudších a nikdy nezapomenout, že tato služba je dílem Ducha svatého a nikoli výsledkem lidského přičinění. Z kázání papeže Františka v kapli Domu sv. Marty. (...)

Papež se zaměřil na Ježíšův návod k tomu, jak si mají vyslaní učedníci počínat mezi lidem. Beze stopy okázalosti mají hlásat evangelium v chudobě, »nebrat si ani chléb, ani mošnu, ani peníze«, protože – dodal František – „evangelium musí být hlásáno v chudobě, neboť spása není teologie prosperity. Je to jedině a nic jiného než radostná zvěst osvobození, která je určena všem utlačovaným.“

Toto je posláním církve: uzdravovat a opatrovat. Několikrát jsem mluvil o církvi jako o polní nemocnici. Vskutku je tolik raněných, tolik raněných! Tolik lidí potřebuje, aby jejich rány byly zhojeny! A to je posláním církve: hojit rány srdce, otevírat brány, osvobozovat, říkat, že Bůh je dobrý a že odpouští všechno, že Bůh je otec, plný něhy, který nás bez přestání očekává.

Odchylka od podstaty této zvěsti – upozornil dále papež - komolí poslání církve, takže vynakládané úsilí o odstranění chudoby může vést k opomíjení toho jediného, na čem záleží.

Je pravdou, že musíme pomáhat a organizovat takovouto pomoc, to ano, protože nás k tomu Pán vybavil svými dary. Zapomeneme-li však na toto poslání, zapomeneme na chudobu, na apoštolskou horlivost a vkládáme naději do prostředků, církev pomalu sklouzává na úroveň nevládní neziskové organizace, stane se možná krásnou a mocnou organizací, ale nebude evangelní, protože jí bude chybět duch, chudoba, uzdravující moc.

Učedníci se pak šťastni vracejí zpět, pokračoval dále papež František a připomněl, jak je Ježíš vzal stranou, aby si odpočinuli.

...neříká jim však: »Jste skvělí. A teď si to zorganizujte ještě lépe.« Říká jim. Až učiníte vše, co jste měli učinit, řekněte: »jsme služebníci neužiteční«. Toto je apoštol. Nejkrásnější pochvalou apoštola je být dělníkem království. To je největší pochvala, protože touto cestou se ubírá Ježíšova zvěst: uzdravuje, opatruje a hlásá radost a milostivý rok, aby lid znovu našel Otce a v srdcích lidí zavládl pokoj.

 

 

Převzato z http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=21433