V apoštolské exhortaci Evangelii gaudium věnuje Petrův nástupce několik paragrafů (71-75) „výzvám městských kultur“.

František hovořil ve čtvrtek 27. listopadu ke kardinálům a biskupům, kteří se vrátili z Mezinárodního kongresu o pastoraci velkých měst (Barcelona, 24.- 26. listopadu). Jeho hlavním poselstvím je usnadňovat lidem cestu k Církvi a nebát se multikulturního prostředí ani hlásání Ježíše obyvatelům našich velkoměst. «Chci k vám promluvit o své osobní zkušenosti», řekl papež František.

Papež se pozastavil u výzev, které velká města předkládají dnešnímu člověku, světu, a tedy i Církvi. Je třeba «opravdové církevní proměny, změny myšlení od přijímání k vycházení, od čekání na to, že lidé přijdou, k vycházení vstříc, k hledání». Papež Bergoglio pak znovu mluvil o poslání Církve, která musí „vycházet“. Nabídl znovu proměnu Církve spočívající v tom, že «všechno musí být promýšleno a plánováno z pohledu misie». A je třeba se také uzpůsobit městským časům. A «zpřístupnit svátost křtu. Otevřít kostely. Uzpůsobit pracovní dobu farních kanceláří a jiných institucí lidem, kteří pracují. Přizpůsobit katecheze vhodnému času a volit dobře jejich obsah».

Je zapotřebí «vyjít, abychom se setkali s Bohem, který přebývá ve městech a v chudých. Je třeba vyjít, abychom se setkali mezi sebou, abychom naslouchali, žehnali, putovali spolu s lidmi. A usnadňovat setkání s Pánem», pokračoval papež.

«Je pro nás snazší víru v člověku upevňovat, nechávat ji dozrávat než jí v člověku probudit. Myslím, že musíme i nadále pokračovat v prohlubování nezbytných změn v katechezích, v našich pedagogických přístupech, aby byl jejich obsah pochopitelnější, ale zároveň se musíme učit probouzet v našich posluchačích zvědavost a zájem o Ježíše Krista, abychom je pak mohli pozvat k jeho následování a k přilnutí k němu». Spatra pak František dodal, že existuje patron zvědavců, sv. Zacheus: «Prosme sv. Zachea, aby nám pomohl. Musíme se učit víru probouzet».

Nebojme se multikulturní společnosti velkoměst.

«V Bruselu jsem mluvil o Evropě, která je multipolární. Ale i velká města jsou multipolární a multikulturní a my se toho nesmíme bát. Nesmíme odmítat přínos různých kultur, abychom tak mohli městský fenomén lépe poznat. Tolikrát si vzpomenu na tvořivost a odvahu sv. Pavla v jeho projevu v Aténách. Byl kreativní, zastavil se pře

d modlami. Zkusme se vžít do jeho židovsko-křesťanské mentality... A on naopak vstoupil do kultury jejich. A byl z toho úspěch. Snažil se o to, aby ho pochopili».

Papež pak vyzval k tomu, abychom se nenechali paralyzovat strachem, «který nás mate». Je třeba odvahy k tomu, abychom pokračovali «v odvážné evangelizující pastoraci, beze strachu a obav». (...)

«Je třeba mít odvahu k nebojácné evangelizující pastoraci, protože muži, ženy, rodiny a různé skupiny, které ve městech žijí, od nás očekávají - a potřebují to ke svému životu – radostnou zvěst, kterou je Ježíš a jeho evangelium. Musíme pracovat na tom, abychom se nestyděli hlásat Ježíše Krista a tomuto hlásání se nevzpouzeli».

František hovořil ve čtvrtek 27. listopadu ke kardinálům a biskupům, kteří se vrátili z Mezinárodního kongresu o pastoraci velkých měst (Barcelona, 24.- 26. listopadu). Jeho hlavním poselstvím je usnadňovat lidem cestu k Církvi a nebát se multikulturního prostředí ani hlásání Ježíše obyvatelům našich velkoměst. «Chci k vám promluvit o své osobní zkušenosti», řekl papež František.

Papež se pozastavil u výzev, které velká města předkládají dnešnímu člověku, světu, a tedy i Církvi. Je třeba «opravdové církevní proměny, změny myšlení od přijímání k vycházení, od čekání na to, že lidé přijdou, k vycházení vstříc, k hledání». Papež Bergoglio pak znovu mluvil o poslání Církve, která musí „vycházet“. Nabídl znovu proměnu Církve spočívající v tom, že «všechno musí být promýšleno a plánováno z pohledu misie». A je třeba se také uzpůsobit městským časům. A «zpřístupnit svátost křtu. Otevřít kostely. Uzpůsobit pracovní dobu farních kanceláří a jiných institucí lidem, kteří pracují. Přizpůsobit katecheze vhodnému času a volit dobře jejich obsah».

Je zapotřebí «vyjít, abychom se setkali s Bohem, který přebývá ve městech a v chudých. Je třeba vyjít, abychom se setkali mezi sebou, abychom naslouchali, žehnali, putovali spolu s lidmi. A usnadňovat setkání s Pánem», pokračoval papež.

«Je pro nás snazší víru v člověku upevňovat, nechávat ji dozrávat než jí v člověku probudit. Myslím, že musíme i nadále pokračovat v prohlubování nezbytných změn v katechezích, v našich pedagogických přístupech, aby byl jejich obsah pochopitelnější, ale zároveň se musíme učit probouzet v našich posluchačích zvědavost a zájem o Ježíše Krista, abychom je pak mohli pozvat k jeho následování a k přilnutí k němu». Spatra pak František dodal, že existuje patron zvědavců, sv. Zacheus: «Prosme sv. Zachea, aby nám pomohl. Musíme se učit víru probouzet».

Nebojme se multikulturní společnosti velkoměst

«V Bruselu jsem mluvil o Evropě, která je multipolární. Ale i velká města jsou multipolární a multikulturní a my se toho nesmíme bát. Nesmíme odmítat přínos různých kultur, abychom tak mohli městský fenomén lépe poznat. Tolikrát si vzpomenu na tvořivost a odvahu sv. Pavla v jeho projevu v Aténách. Byl kreativní, zastavil se před modlami. Zkusme se vžít do jeho židovsko-křesťanské mentality... A on naopak vstoupil do kultury jejich. A byl z toho úspěch. Snažil se o to, aby ho pochopili».

Papež pak vyzval k tomu, abychom se nenechali paralyzovat strachem, «který nás mate». Je třeba odvahy k tomu, abychom pokračovali «v odvážné evangelizující pastoraci, beze strachu a obav».

A pak František upozornil na to, že: «nesmíme být dezorientovaní, protože tak bychom se mohli ztratit, sejít ze správné cesty, nejprve my sami, ale mohli bychom tak zmást i Boží lid a ty, kteří s upřímným srdcem hledají Život, Pravdu a Smysl. Přicházíme ze staré pastorační praxe, v níž byla Církev jediným kulturním činitelem. Jako opravdová učitelka pociťovala zodpovědnost za vytváření a nařizování nejen kulturních forem, ale i hodnot a také za nastiňování toho, jak má jedinec i společenství vypadat, tedy za předkládání styčných bodů, sloupů, o něž se člověk může opřít, aby našel konečný smysl všeho a odpovědi na své existenční otázky».

Jenže v této době už dávno nejsme, pokračoval papež, už nejsme v období křesťanské epochy. «Dnes už nejsme jedinými, kteří vytvářejí kulturu, ani prvními, ani těmi, kterým se nejvíc naslouchá. Proto potřebujeme proměnit naši pastorační mentalitu. Ne na mentalitu „pastorace relativistické“, která by jen proto, aby byla součástí „kulturní kuchyně“, ztratila svůj evangelní obzor a zanechala by tak člověka napospas sobě samému, odtaženého od Boha. To nelze nazývat pastorací. Kdo to tak dělá, neprokazuje opravdový zájem o člověka, ale vystavuje ho dvěma nebezpečím, která jsou obě stejně závažná: zatajování Ježíše a pravdy o člověku samotném. To je cesta, která vede člověka k osamocení a ke smrti».

«Je třeba mít odvahu k nebojácné evangelizující pastoraci, protože muži, ženy, rodiny a různé skupiny, které ve městech žijí, od nás očekávají - a potřebují to ke svému životu – radostnou zvěst, kterou je Ježíš a jeho evangelium. Musíme pracovat na tom, abychom se nestyděli hlásat Ježíše Krista a tomuto hlásání se nevzpouzeli».

- See more at: http://dnyviry.evangelizace.cz/clanek/papez-frantisek-vyzyva-k-evangelizaci-velkych-mest#sthash.dMOknR4a.dpuf

 

Zdroj: http://dnyviry.evangelizace.cz/clanek/papez-frantisek-vyzyva...